Download

Tabs zero to hero 1/10

Tabs zero to hero 11/20

Tabs zero to hero 21/30

Tabs zero to herpo 31/40

Tabs Blues by yourself 1

Tabs Blues by yourself 2

Tabs Blues by yourself 3

Tabs Blues by yourself 4

Tabs Blues by yourself 5

Tabs Blues by yourself 6

Tabs Blues by yourself 7

Tabs Blues by yourself 8

Lick Gilmour style 1/5

Lick Gilmour style 6/10